Общи условия

Уебсайтът www.twitchfishing.com, наричан за по-кратко “сайт”, “уебсайт”, както и онлайн магазинът, намиращ се на сайта, наричан за по-кратко “онлайн магазин”, се управляват от и са собственост на “Туич Фишинг” ЕООД, българско юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София 1404, р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 238, вх. К, ет. 4, ап. 174, с ЕИК/БУЛСТАТ 205698785 (наричано за по-кратко “дружеството”, “ние”, “нас”).

Данни за контакт:

Адрес на електронна поща: petrov.mihail84@gmail.com

Телефонен номер: +359 886 91 77 59

Адрес: София, ул. “Хайдушка гора” № 38, ет. 3 

Общи разпоредби

Настоящите общи условия представляват споразумение между Вас като потребителил и посетител на сайта, от една страна, и дружеството, от друга страна, във връзка с условията за ползване на сайта и онлайн магазина на дружеството.

Уредените чрез настоящите Общи условия отношения между посочените по-горе лица са две групи:

 • Отношения, възникващи във връзка с използването на сайта
 • Отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки чрез онлайн магазина

Преди да направите поръчка през онлайн магазина на “Туич Фишинг” ЕООД, Ви молим внимателно да прочетете и да се запознаете с настоящите условия за ползване. В случай че ползвате сайта с цел да придобиете стока, която се предлага чрез него, се презюмира, че с това Ваше действие Вие изрично се съгласявате и приемате настоящите Общи условия. Всеки потребител, който използва сайта, се счита, че приема последните и е изразил съгласието си с тях.

В случай че не приемате и не се съгласявате с настоящите Общи условия, следва да преустановите взаимодействието си със сайта и да не използвате онлайн магазина за покупка на продукти, предлагащи се в него. 

Потребителят има право да използва услугите на сайта единствено за лични/ нетърговски цели, като се съобразявате и спазвате всички авторски права и съответните означения. 

Нашите услуги

Онлайн магазинът, достъпен на сайта www.twitchfishing.com, предлага на потребителя безплатен и свободен достъп до материалите и информацията в блога на сайта, възможност за свободно преглеждане на стоките, налични в онлайн магазина, техните характеристики, цени и условия за доставка, както и изпращане на запитвания и извършване на онлайн заявки за закупуване на стоките. 

Информация и блог

Всеки потребител има право на свободен и безплатен достъп до информацията, предоставена в статиите в блог секцията на сайта. 

Изпращане на запитване

Всеки потребител има право на свободно изпращане на запитване относно предлаганите услуги посредством специално обособената за целта форма на сайта. Тази услуга е безплатна. 

Предлагани стоки

Онлайн магазинът съдържа оферти относно предлаганите стоки. Тези оферти съдържат основата информация и характеристики за предлагания продукт, както и снимков материал.

Указаната във всяка оферта цена на отделната стока важи за един брой от нея, освен ако в офертата не е изрично посочено, че цената важи за конкретен комплект или различен брой от съответната стока. 

Онлайн регистрация и създаване на потребителски профил

Можете да пазарувате от онлайн магазина като “Гост” или като “Регистриран потребител”, създавайки Ваш потребителски профил чрез онлайн регистрация. 

Онлайн регистрацията е безплатна услуга, която не е задължителна за използването на сайта или мобилната му версия. Тя Ви позволява по-бързо да пазарувате, като няма да се налага при всяка заявка за покупка да въвеждате необходимите за осъществяването на доставката Ваши лични данни - име, адрес и телефонен номер. Също така, притежавайки потребителски профил, Вие ще получавате допълнителни привилегии, като например по- ранни известия за наши специални оферти и отстъпки. 

В случай че при онлайн регистрацията потребителят предостави неверни данни и не ги актуализира в 7-дневен срок, ние имаме право незабавно и без предизвестие да спрем поддържането на регистрацията и достъпа до потребителския профил на конкретния потребител. 

При съществуваща регистрация, потребителят може да променя своите данни и адреси за доставка в своя потребителски профил, както и в момента на извършване на заявка за покупка на стока от онлайн магазина. 

Извършване на поръчка

Попълвайки формата за поръчка на стока, налична в онлайн магазина и появяваща се след избор на бутона “Поръчай” за съответния продукт, потребителят сключва с дружеството договор за покупко-продажба на съответната стока чрез сайта, като договорът се сключва на български език и за него се съхранява информация в базата данни на дружеството. Предмет на продажба е всеки продукт или стока, който може да бъде закупен от клиент- потребител на сайта. При заявяване на поръчка за покупка се счита за дадено изричното съгласие на клиента по отношение на качеството и външния вид на съответния продукт съгласно предоставената информация за характеристиките му, като онлайн магазинът се задължава да предостави на потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, позволяваща му да направи своя най- добър избор.

По силата на сключения с потребителя договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, дружеството се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността върху стоката в полза на потребителя на договореното между страните място.

Потребителят и дружесттвото се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребители, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния потребител при извършване на регистрацията, ако потребителят е въвел съответното име и парола за достъп. В случай че потребителят пазарува в онлайн магазина като “гост”, се предполага, че съответните изявления са извършени от лицето, чиито лични данни са посочени за осъществяването на доставката.

Онлайн магазинът не носи отговорност за неизпълнение на поръчките в случаите на неверни, непълни или неправилно посочени данни от потребителя. 

Бърза поръчка

Потребителят може да направи “бърза” поръчка посредством телефонно обаждане на посочения за контакт в сайта телефонен номер. По време на телефонния разговор операторът информира потребителя, че с продължаване на разговора и с осъществяването на поръчка и/ или запитване “Туич Фишинг” ЕООД събира и обработва личните данни по телефон, които са необходими за извършване на дейността му и изпълнение на договорите за покупко-продажба на стоки с потребителите на онлайн магазина, с което последните се съгласяват, продължавайки телефонния разговр и/ или осъществявайки “Бърза” поръчка.

С позвъняване на посочения телефонен номер от страна на потребителя се презюмира, че последният е прочел и се е запознал с настоящите Общи условия и с Политиката на защита на личните данни, като с продължаването на разговора изразява своето съгласие и приемането им.

Онлайн магазинът не носи отговорност за неизпълнение на поръчките при неверни, непълни или неправилно посочени данни от страна на потребителя.

Права и задължения на страните

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на онлайн магазина и другите услуги на сайта потребителят има право да отправя по всяко време запитвания към сайта, както и да получава информация за състоянието на своята поръчка, използвайки посочените данни за контакт в сайта.

Потребителят няма право да извършва действия, които нарушават общоустановените правила за общуване, нито да извършва злонамерени действия, като например да разпространява вируси или други вредни компоненти.

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на онлайн магазина и другите услуги на сайта потребителят се задължава: 

 • Да опазва своето потребителско име и парола и носи отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен да уведомява онлайн магазина за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и при опасност от такова.
 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • Да не извършва злонамерени действия с цел увреждане правилното действие на сайта и онлайн магазина или достъп до лични данни на потребители чрез разпространяване или използване на всякакъв софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси или други вредни компоненти.

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на онлайн магазина и услугите на сайта, “Туич Фишинг” ЕООД се задължава:

 • Да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка стока;
 • Да достави самостоятелно или чрез услугите на куриерско дружество заявената за покупка стока в срок и в добър търговски вид;
 • Да полага дължимата грижа на добър търговец за изпълнение на своите задължения при продажбата.

Отказ за доставка от страна на онлайн магазин

Онлайн магазинът има право да откаже да достави поръчана стока поради технически, организационни или други причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до потребителя на посочения от него адрес на електронна поща. 

Право на отказ на потребителя

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни, cчитaнo oт дaтaтa нa пpиeмaнe нa cтoĸaтa oт потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или от датата на приемане на последната стока от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, когато последният е поръчал повече от една стоки с една поръчка, които се доставят отделно. 

Онлайн магазинът предоставя на потребителя стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно приложение № 6 oт Закона за защита на потребителите. Този формуляр представлява приложение № 1 към настоящите Общи условия. 

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, който може да намери като приложение № 1 към настоящите Общи условия, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, като използва за целта посочените данни за контакт в сайта и посочи името си, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща, и спази посочения по-горе срок. 

Ако потребител упражни правото си на отказ, онлайн магазинът ще възстанови на потребителя платената за поръчаните и върнати стоки цена, с изключение на допълнителни разходи за доставка, без неоправдано забавяне и в срок от 14 / четиринадесет/ работни дни, считано от датата, на която потребителя информира онлайн магазина за решението си за отказ от договора. Онлайн магазинът ще използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако страните взаимно не се съгласят за друг начин. 

Онлайн магазинът не се задължава да възстанови разходите на потребителя за доставка и връщане. Потребителят трябва да поема преките разходи по връщане на стоките. 

В случай на отказ от договора потребителят се задължава да изпрати или да върне обратно стоките на посочения в данните за контакт на сайта адрес без неоправдано забавяне и в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата на получаване, като потребителят е информирал онлайн магазина за решението си за отказ от договора. 

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. 

Онлайн магазинът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно, докато потребителят не не му представи доказателства, че е изпратил стоките обратно. 

Отговорност на потребителя

Потребителят отговаря единствено за намаляване на стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество,характеристики и добро функциониране. За да се уважи правото на отказ, необходимо е, наред с останалите законови изисквания за правото на отказ, да са налице кумулативно и следните изисквания:

 • върху стоката не трябва да има каквито и да били следи от употребата ѝ по предназначение;
 • стоката трябва да бъде в търговски вид, който позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба, без да се налага предлагането ѝ на по-ниска цена в сравнение с първоначалната;
 • когато е приложимо, потребителят е длъжен да върне с продукта в оригиналната, изцяло запазена опаковка.

Не се приема отказ от продажбата на стоки, които:

 • са употребявани не по предназначение или на запечатани стоки, които са разопаковани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • в останалите случаи по чл. 57 от ЗЗП

Начин на плащане

Заплащането на цената на поръчаната стока се извършва чрез наложен платеж - в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма. 

Сигурност на личните данни

Ако имате създаден потребителски профил в сайта, Вие декларирате, че посочената от Вас лична информация е вярна и актуална. Вие имате задължението да предпазите потребителската си информация и парола от неправомерен достъп и да не я предоставяте на трети страни. Ако установите злонамерена употреба, моля да се свържете с нас чрез посочените по-горе данни за контакт.

Ние, от своя страна, сме предприели необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личната Ви информация от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

Линкове към други сайтове

Сайтът съдържа линкове към други сайтове/ свързани линкове. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на тези свързани сайтове. Настоящите общи условия не се отнасят до взаимодействието Ви със свързаните сайтове. 

Интелектуална собственост

Всички права са запазени. Базата данни, текстовете, снимковият материал, графиките и цялото съдържание на уеб сайта и онлайн магазина са защитени с авторски права и са обект на закрила по смисъла действащия Закон за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носител “Туич Фишинг” ЕООД и/ или негови партньори и доставчици. 

Нерегламентираното им използване ще се тълкува като закононарушение и води до отговорност съгласно действащото законодателство на Република България. 

Потрбителят няма право да преправя, копира, разпространява, продава или да употребява и възпроизвежда с каквато и да е цел, в каквато и да е медия или компютърна средна, по какъвто и да е незаконосъобразен начин съдържанието на сайта или части от него, освен ако не получи изричното писмено съгласие на дружеството.

Ограничаване на отговорността

Ние полагаме всички усилия, за да поддържаме вярна и актуална информацията на сайта, но това не изключва възможността информацията, услугите, обявените наличности на продукти и цялото съдържание, налично на сайта, включително и информацията за характеристиките на дадена стока, посочена от производител, различен от “Туич Фишинг” ЕООД, да съдържа неточности, пропуски или технически грешки. Всички те се предоставят за ползване при ограничаване на отговорността от страна на дружеството. Не носим отговорност за надеждността, актуалността, достоверността и достъпността на цялото съдържание на сайта, нито за последиците, породени от достъпа или невъзможността за взаимодействие със сайта, както и от евентуалното заразяване от вируси или други вредни компоненти във връзка с използването на сайта

Ние не гарантираме, че сайтът и онлайн магазинът ще функционират непрекъснато, че са защитени или че достъпът до тях ще бъде наличен във всеки един момент или на всяко място. 

Във връзка с горепосоченото дружеството не носи имуществена или неимуществена отговорност. 

Потребителят се съгласява да освободи от отговорност дружеството, неговите управители и служители без значение от вредите, загубите, разноските, претенциите на трети лица, свързани с използването на услугите на сайта. 

Поверителност

За целите на законодателството относно защитата на физическите лица във връзка със събирането, обработването и съхранението на лични данни и тяхното свободно движение дружеството се явява администратор на лични данни и осъществява дейността си изцяло в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (“Общ регламент на ЕС относно защитата на личните данни”/ GDPR). Подробна информация можете да намерите в Политиката ни за поверителност. 

Използване на бисквитки

Дружеството може да събира и обработва информация относно посещенията Ви в сайта, за да персонализира онлайн престоя Ви. Това се осъществява посредством бисквитки. Кукита с маркетингови и статистически цели, както и за адаптиране на последващи предложения спрямо предпочитанията Ви. Повече информация за бисквитките можете да откриете в Политиката ни за използване на бисквитки. 

Промени и допълнения в общите условия

Дружеството си запазва правото да допълва и изменя настоящите общи условия по всяко време. Ако използвате услугите в сайта, без да имате онлайн регистрация, няма д аполучите съобщение за промените. Ако имате регистрация, Вие ще бъдете известени чрез съобщение на предоставения от Вас адрес на електронна поща. 

Промените и допълненията влизат в сила в моменъа на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с тях, моял да преустановите взаимодействието си със сайта. Ако не им се противопоставите и продължите взаимодействието си със сайта, Вие се съгласявате с промените. 

Дружеството си запазва правото на обезщетение за всички вреди, загуби, разноски и претенции на трети лица, които са породени от нарушението на настоящите Общи условия или нерегламентираното използване на сайта.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password